Zakonska regulativa

Zakoni i propisi koji se odnose na rad gradske uprave.

Upravni odjel za financije, proračun i naplatu potraživanja

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Zakon o proračunu

Narodne novine broj:

Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

Narodne novine broj:

Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

Narodne novine broj:

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

Narodne novine broj:

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Narodne novine broj:

Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra

Narodne novine broj:

Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Narodne novine broj:

Pravilnik o proračunskom nadzoru

Narodne novine broj:

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja

Narodne novine broj:

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Narodne novine broj:

Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

Opći porezni zakon

Narodne novine broj:

Zakon o općem upravnom postupku

Narodne novine broj:

Zakon o porezu na dobit

Zakon o porezu na dohodak

Narodne novine broj:

Zakon o porezu na dodanu vrijednost

Narodne novine broj:

Zakon o računovodstvu

Narodne novine broj:

Zakon o doprinosima

Zakon o obveznim odnosima

Narodne novine broj:

Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Narodne novine broj:

Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Narodne novine broj:

Zakon o državnim potporama

Narodne novine broj:

Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti

Narodne novine broj:

Stečajni zakon

Narodne novine broj:

Ovršni zakon

Narodne novine broj:

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Narodne novine broj:

Zakon o političkim strankama

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

Upravni odjel za javne potrebe, opće poslove i imovinu grada

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o lokalnim izborima

Narodne novine broj:

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Narodne novine broj:

Zakon o općem upravnom postupku

Narodne novine broj:

Zakon o pravu na pristup informacijama

Narodne novine broj:

Etički kodeks državnih službenika

Narodne novine broj:

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i investicije

Zakon o općem upravnom postupku

Narodne novine broj:

Zakon o komunalnom gospodarstvu

Narodne novine broj:

Opći porezni zakon

Zakon o upravnim sporovima

Zakon o koncesijama

Narodne novine broj:

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru

Narodne novine broj:

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

Narodne novine broj:

Zakon o gradnji

Narodne novine broj:

Pravilnik o načinu utvrđivanju obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa

Narodne novine broj:

Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

Narodne novine broj:

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara RH

Zakon o zaštiti životinja

Narodne novine broj:

Zakon o veterinarstvu

Narodne novine broj:

Zakon o trgovini

Zakon o zaštiti od požara

Narodne novine broj:

Zakon o groblju

Narodne novine broj:

Zakon o sigurnosti prometa na cestama

Zakon o cestama

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

Narodne novine broj:

Zakona o javnoj nabavi

Narodne novine broj:

Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

Narodne novine broj:

Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi

Narodne novine broj:

Pravilnik o električnoj žalbi u javnoj nabavi

Narodne novine broj:

Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave

Narodne novine broj:

Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi

Narodne novine broj:

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne javne nabave

Službeni glasnik Grada Trogira broj:

Odluka o komunalnom redu

Službeni glasnik Grada Trogira broj:

Odluka o komunalnom doprinosu

Službeni glasnik Grada Trogira broj:

Odluka o komunalnoj naknadi

Službeni glasnik Grada Trogira broj:

Odluka o visini spomeničke rente na području Grada Trogira

Službeni glasnik Grada Trogira broj:

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj

Službeni glasnik Grada Trogira broj:

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Trogira

Službeni glasnik Grada Trogira broj:

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

Službeni glasnik Grada Trogira broj:

Odluku o davanju u zakup javnih površina

Službeni glasnik Grada Trogira broj:

Pravilnik o visini zakupnine i drugih uvjeta za zakup javnih površina

Službeni glasnik Grada Trogira broj:

Odluka o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonice i tržnice

Službeni glasnik Grada Trogira broj:

Odluka uređenju prometa na području Grada Trogira

Službeni glasnik Grada Trogira broj:

Pravilnik o uvjetima i naknadama za prometovanje motornim i elektromotornim vozilima unutarnjih pješačkih zona

Službeni glasnik Grada Trogira broj:

Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima u Gradu Trogiru

Službeni glasnik Grada Trogira broj:

Odluka o plaćanju naknade za nedostajuće parkirališno ili garažno mjesto

Službeni glasnik Grada Trogira broj:

Odluku o nerazvrstanim cestama

Službeni glasnik Grada Trogira broj:

Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada na području grada Trogira

Službeni glasnik Grada Trogira broj: