Zakonska regulativa

Zakoni i propisi koji se odnose na rad Gradke uprave.

Upravni odjel za financije, proračun i naplatu potraživanja

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Zakon o proračunu

Narodne novine broj:

Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

Narodne novine broj:

Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

Narodne novine broj:

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

Narodne novine broj:

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Narodne novine broj:

Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra

Narodne novine broj:

Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Narodne novine broj:

Pravilnik o proračunskom nadzoru

Narodne novine broj:

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja

Narodne novine broj:

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Narodne novine broj:

Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

Opći porezni zakon

Narodne novine broj:

Zakon o općem upravnom postupku

Narodne novine broj:

Zakon o porezu na dobit

Zakon o porezu na dohodak

Narodne novine broj:

Zakon o porezu na dodanu vrijednost

Narodne novine broj:

Zakon o računovodstvu

Narodne novine broj:

Zakon o doprinosima

Zakon o obveznim odnosima

Narodne novine broj:

Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Narodne novine broj:

Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Narodne novine broj:

Zakon o državnim potporama

Narodne novine broj:

Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti

Narodne novine broj:

Stečajni zakon

Narodne novine broj:

Ovršni zakon

Narodne novine broj:

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Narodne novine broj:

Zakon o političkim strankama

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

Upravni odjel za javne potrebe, opće poslove i imovinu grada

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o lokalnim izborima

Narodne novine broj:

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Narodne novine broj:

Zakon o općem upravnom postupku

Narodne novine broj:

Zakon o pravu na pristup informacijama

Narodne novine broj:

Etički kodeks državnih službenika

Narodne novine broj: