ZAKONI

Zakon o općem upravnom postupku
Narodne novine broj: 47/09, 110/21

Zakon o komunalnom gospodarstvu
Narodne novine broj: 68/18, 110/18, 32/20

Opći porezni zakon
Narodne novine broj: 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20, 114/22

Zakon o upravnim sporovima
Narodne novine broj: 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17, 110/21

Zakon o koncesijama
Narodne novine broj: 69/17, 107/20

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
Narodne novine broj: 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
Narodne novine broj: 86/12, 143/13, 65/17, 14/19

Zakon o gradnji
Narodne novine broj: 153/13, 20/17, 39/19, 125/19

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara RH
Narodne novine broj:  69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22

Zakon o zaštiti životinja
Narodne novine broj: 102/17, 32/19

Zakon o veterinarstvu
Narodne novine broj: 82/13, 148/13, 115/18, 52/21

Zakon o trgovini
Narodne novine broj: 87/08, 98/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20, 33/23

Zakon o zaštiti od požara
Narodne novine broj: 92/10, 114/22

Zakon o groblju
Narodne novine broj: 18/98, 50/12, 89/17

Zakon o sigurnosti prometa na cestama
Narodne novine broj: 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22

Zakon o cestama
Narodne novine broj: 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu
Narodne novine broj: 82/13, 98/19, 30/21, 89/21, 114/22

Zakona o javnoj nabavi
Narodne novine broj: 120/16, 114/22

Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
Narodne novine broj: 18/13, 127/13, 74/14, 98/19, 41/21

PRAVILNICI

Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi
Narodne novine broj: 101/17, 144/20, 30/23

Pravilnik o električnoj žalbi u javnoj nabavi
Narodne novine broj: 101/17, 19/23

Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
Narodne novine broj: 65/17, 75/20

Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi
Narodne novine broj: 65/17

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne javne nabave
Službeni glasnik Grada Trogira broj: 31/22

Pravilnik o visini zakupnine i drugih uvjeta za zakup javnih površina
Službeni glasnik Grada Trogira broj: 7/23

Pravilnik o uvjetima i naknadama za prometovanje motornim i elektromotornim vozilima unutarnjih pješačkih zona
Službeni glasnik Grada Trogira broj: 15/19

Pravilnik o obavljanju djelatnosti na pomorskom dobru temeljem koncesijskog odobrenja na području Grada Trogira
Službeni glasnik Grada Trogira broj: 04/22

Pravilnik o načinu utvrđivanju obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa
Narodne novine broj: 15/19

ODLUKE

Odluka o komunalnom redu
Službeni glasnik Grada Trogira broj: 05/20, 9/21

Odluka o komunalnom doprinosu
Službeni glasnik Grada Trogira broj: 17/18, 22/21, 24/22

Odluka o komunalnoj naknadi
Službeni glasnik Grada Trogira broj: 17/18, 31/22

Odluka o visini spomeničke rente na području Grada Trogira
Službeni glasnik Grada Trogira broj: 03/04, 04/09, 01/16

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj
Službeni glasnik Grada Trogira broj: 17/19

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Trogira
Službeni glasnik Grada Trogira broj: 29/19, 28/21

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
Službeni glasnik Grada Trogira broj: 05/20

Odluku o davanju u zakup javnih površina
Službeni glasnik Grada Trogira broj: 16/17, 06/19

Odluka o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonice i tržnice
Službeni glasnik Grada Trogira broj: 05/20

Odluka uređenju prometa na području Grada Trogira
Službeni glasnik Grada Trogira broj: 3/12, 4/12, 4/13, 3/14, 6/18, 21/19, 5/20, 23/20, 9/21, 26/21, 24/22, 11/23

Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima u Gradu Trogiru
Službeni glasnik Grada Trogira broj: 13/15, 6/18, 17/19, 7/23

Odluku o nerazvrstanim cestama
Službeni glasnik Grada Trogira broj: 2/13, 16/22, 11/23

Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada na području grada Trogira
Službeni glasnik Grada Trogira broj: 24/22

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
Službeni glasnik Grada Trogira broj: 17/21

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom 2023. godine
Službeni glasnik Grada Trogira broj: 24/22

UREDBE

Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
Narodne novine broj: 36/04, 63/08, 133/13, 63/14

Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
Narodne novine broj: 98/12