ZAKONI:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Narodne novine broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 19/13, 137/15, 123/17

Zakon o lokalnim izborima
Narodne novine broj: 144/12, 121/16

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Narodne novine broj: 86/08, 61/11

Zakon o općem upravnom postupku
Narodne novine broj: 47/09

Zakon o pravu na pristup informacijama
Narodne novine broj: 25/13, 85/15

 

OSTALI AKTI:

Etički kodeks državnih službenika
Narodne novine broj: 40/11, 13/12