ZAKONI:

 

LOKALNA SAMOUPRAVA

 Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine,” broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 19/13. – službeni pročišćeni tekst, 144/12., 137/15. – službeni pročišćeni tekst, 123/17., 98/19., 144/20.)

Statut Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira,“  broj 4/13., 9/13., 6/14., 1/18., 3/19., 5/20., 9/21. i 11/23.)

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira,“ broj 4/13., 10/14., 1/18., 3/19., 5/20. i 9/21.)

Odluka o naknadama za rad predsjednika, potpredsjednika,  članova gradskog vijeća i članova radnih tijela gradskog vijeća („Službeni  glasnik Grada Trogira,“ broj 10/10., 10/20., 13/20. i 9/21.)

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira,“ broj 26/21. i 30/23)

Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske („Narodne novine,” broj 33/95.)

Pravilnik za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske („Narodne novine,” broj 93/95.)

Pravilnik o uvjetima za čuvanje izrađenih pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske („Narodne novine,” broj 94/95.)

 

SLUŽBENIČKI (RADNI) ODNOSI

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine,“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.)

Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine,“ broj  74/10., 125/14. i 48/23.)

Zakon o radu („Narodne novine,“ broj  93/14., 127/17., 98/19., 151/22., 64/23.)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima („Narodne novine,“ broj  073/17.)

Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu („Narodne novine,“ broj  146/14.)

Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća („Narodne novine,“ broj  3/16., 52/17., 138/20.)

Pravilnik o radu gradske uprave Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira,“ broj 4/15., 2/16., 7/17., 4/18., 9/18., 3/20., 7/20., 27/20., 27/21. i 29/21., 27/22.)

Pravilnik o unutarnjem redu i načinu rada gradske uprave Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira,“ broj 22/23., 26/23. i 26/23.)

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika gradske uprave Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira,“ broj 34/24.)

Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u  upravnim  tijelima  Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“, 1/23.)

Odluka o određivanju plaće i drugim pravima iz rada te naknade za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira,“ broj 19/23. i 25/23.)

Zakonu o zaštiti na radu („Narodne novine,“ broj 71/14., 118/14., 154/14., 102/15., 94/18. i 96/18.)

Pravilnik o izradi procjene rizika („Narodne novine,“ broj 112/14. i 129/19.)

 

UREDSKO POSLOVANJE I ARHIVA, PRISTUP INFORMACIJAMA, ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine,” broj: 61/18., 98/19., 114/22.)

Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva („Narodne novine,” broj: 105/20.)

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira,“ broj 14/23.)

Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine,” br. 75/21.)

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine,“ broj  25/13., 85/15.,  i 69/22.)

Zakon o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine,“ broj  103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12.)

 

IMOVINA

 Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine,“ broj  91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 90/10., 143/12., 94/17. – službeni pročišćeni tekst, 152/14., 81/15. – službeni pročišćeni tekst)

Uredba o prestanku rada Fonda u stambenom gospodarstvu („Narodne novine,“ broj  064/1997)

Uredba o održavanju zgrada („Narodne novine,“ broj  064/1997)

Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine,“ broj  63/19. i 128/22.)

Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva) („Narodne novine,“ broj  121/13., 61/18. i 63/19.)

Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („Narodne novine,“ broj 92/96., 39/99., 42/99., 92/99., 43/00., 131/00., 27/01., 34/01., 65/01., 118/01., 80/02., 81/02. i 98/19.)

Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11., 64/15., 112/18.)

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Službeni glasnik Grada Trogira, broj 3/12., 9/12., 4/14., 2/17., 4/18. i 27/20.)

Rješenje o visini zakupnine za korištenje poslovnih prostora na području Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira,” broj 16/19. i 12/22.)

Zakon o najmu stanova („Narodne novine“ broj 91/96., 48/98., 66/98., 22/06., 68/18. i 105/20.)

Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ broj 80/11.)

Odluka  o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Trogira (Službeni glasnik Grada Trogira,“ broj 08/09. i 11/10.)

Pravilnik o održavanju programa u Kuli Kamerlengo („Službeni glasnik Grada Trogira,“ broj 9/23.)

Odluke o uvjetima osnivanja prava služnosti za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu („Službeni glasnik Grada Trogira,“ broj 30./23.)

 

IZVLAŠTENJE I PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNNA

Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine,“ broj 74/14., 69/17. i 98/19.)

Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine,” broj 78/15.)

Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 105/15.)

 

PRAVILA ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM

Zakon o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine,“ broj 52/18.)

Uredba o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 137/12. i 78/15.)

Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 95/18.)

Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu osnivanja prava građenja i prava služnosti („Narodne novine,“ broj 95/18.)

Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu prodaje, razvrgnuća suvlasničke zajednice, zamjene, davanja u zakup ili najam te o postupcima u vezi sa stjecanjem nekretnina i drugih stvarnih prava u korist Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 95/18.)

Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu dodjele na uporabu nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba („Narodne novine,“ broj  95/18.)

Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu osnivanja prava građenja i prava služnosti („Narodne novine,“ broj  95/18.)

Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 78/21.)

Strategija upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019. – 2025. („Narodne novine,“ broj  096/19.)

Godišnji plan upravljanja državnom imovinom za 2021. godinu („Narodne novine,“ broj  043/21.)

Zakon o Središnjem registru državne imovine („Narodne novine“112/18.)

Uredba o Središnjem registru državne imovine („Narodne novine“ 003/20.)

POLJOPRIVREDNA ZEMLJIŠTA

Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine,“ broj  20/18., 115/18., 98/19. i 57/22.)

Uredba o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture („Narodne novine,“ broj  089/18.)

Pravilnik o načinu vođenja registra ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine,“ broj  094/18.)

Pravilnik o načinu vođenja registra zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine,“ broj  094/18.)

Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava na korištenje kopnenih voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture („Narodne novine,“ broj  008/19.)

Pravilnik o agrotehničkim mjerama („Narodne novine,“ broj  022/19.)

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta („Narodne novine,“ broj  022/19.)

Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog zemljišta („Narodne novine,“ broj  023/2019)

Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta („Narodne novine,“ broj  047/2019)

Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja („Narodne novine,“ broj  071/2019)

Pravilnik o Registru evidencije ugovora i naplate za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine,“ broj  012/22.)

Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine,“ broj  098/22.)

Pravilnik o Gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine,“ broj  104/22.)

Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine,“ broj  104/22.)

Pravilnik o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine,“ broj  134/22.)

Pravilnik o postupku javnog nadmetanja kod natječaja za zakup, natječaja za prodaju i kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom („Narodne novine,“ broj  146/22.)

Pravilnik o dokumentaciji i postupku provođenja javnog natječaja za zakup zajedničkog pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine,“ broj  024/23.)

Pravilnik o načinu usklađenja i revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine,“ broj  048/23.)

 

POTICAJNA STANOGRADNJA – POS

Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (»Narodne novine«, br. 109/01., 82/04., 76/07., 38/09., 86/12., 7/13., 26/15., 57/18. i 66/19.)

Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira,“ broj 14/19.)

 

OSTALO

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22)

Zakon o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine,“ broj  143/2021)

Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira,“ broj 24/22.)

Zakon o općem upravnom postupku Narodne novine broj: 47/09 i 110/21

Zakon o parničnom postupku SL SFRJ 4/77, 36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, 35/91, i NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19, 80/22, 114/22

 

UPRAVNE PRISTOJBE

Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine,“ broj  115/16, 114/22

Uredba o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine,“ broj  156/2022)

Pravilniku o izdavanju, raspačavanju, povlačenju iz upotrebe i zamjeni državnih biljega („Narodne novine,“ broj  35/17. i 140/22.)

 

SAVJET MLADIH

Zakon o savjetima mladih („Narodne novine,“ broj  41/14.)

Poslovnik o radu savjeta mladih („Službeni glasnik Grada Trogira“, broj 7/14.)

 

JAVNA PRIZNANJA I NAGRADE GRADA

Odluku o javnim priznanjima Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“, broj 10/18.)

Odluka o utvrđivanju novčanog iznosa Nagrada Grada Trogira za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Trogira“, broj 28./23.)

 

LOKALNI IZBORI

Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine,” broj: 144/12., 121/16., 98/19., 144/20. i 37/21.)

 

MJESNA SAMOUPRAVA

Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira broj 12/13., 4/18., 5/20. i 7/22.)

Odluka o određivanju Dana mjesnog odbora Plano („Službeni glasnik Grada Trogira broj 26/23.)

Odluka o određivanju Dana mjesnog odbora Žedno („Službeni glasnik Grada Trogira broj 2/20.)

Odluka o određivanju Dana mjesnog odbora Čiovo („Službeni glasnik Grada Trogira broj 2/20.)

Odluka o određivanju Dana mjesnog odbora Arbanija („Službeni glasnik Grada Trogira broj 4/20.)

 

PRIJAVA NEPRAVILNOSTI

Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (,,Narodne novine“ broj 46/22.)

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika („Službeni glasnik Grada Trogira,“ broj 19/22.)

 

PRAVNE OSOBE U VLASNIŠTVU GRADA

 Zakon o trgovačkim društvima („Narodne novine,“ br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. – službeni pročišćeni tekst, 111/12., 125/11., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22. i 18/23.)

Zakon o ustanovama („Narodne novine,“ broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.)

Zakon o vodnim uslugama  („Narodne novine,“ broj 66/19.)

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine,“ broj  41/18., 98/19., 30/21., 89/21. i 114/22.)

Zakon o zračnim lukama („Narodne novine,“ broj 19/98., 14/11. i 78/15.)

Zakon o vatrogastvu („Narodne novine, broj 125/19. i 114/22.)

Odluka o osnivanju Javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira,“ broj 23/20. i 24/20.)

Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira, broj 13/21.)

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine,“ 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.)

Statut Dječjeg vrtića „Trogir“ („Službeni glasnik Grada Trogira,“ broj 13/23.)

Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine,“ broj 54/97., 5/98., 109/99. i 139/10.)

Statut Pučkog otvorenog učilišta Trogir („Službeni glasnik Grada Trogira,“ broj 36./23.)

Zakon o muzejima („Narodne novine,” 61/18., 98/19., 114/22.)

Statut Muzeja Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira,“ broj 4/16, 3/17 i 5/19 i 13/21.)

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine,” broj 17/19., 98/19. i 114/22.)

Statut Gradske knjižnice „Trogir“ Trogir („Službeni glasnik Grada Trogira,“ broj 12/21.)

Zakon o sportu („Narodne novine,” broj 141/22.)

Odluka o osnivanju javne ustanove za upravljanje sportskim objektima „SPORTSKI OBJEKTI TROGIR“ („Službeni glasnik Grada Trogira“, broj 8/97., 1/99., 1/05., 3/05. – pročišćeni tekst, 6/18., 25/19. i 24/22.)

Statut Javne ustanove za upravljanje športskim objektima ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR („Službeni glasnik Grada Trogira,“ broj  4/11., 2/14. i 3/14.)

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA TROGIRA

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine,“ broj 52/19. i 42/20.)

Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama („Narodne novine,“ broj 013/22.)

Statut Turističke zajednice grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“ broj 1/21.)

Poslovnik o radu Turističkog vijeća TZG Trogira (https://api.visittrogir.hr/wp-content/uploads/2023/05/Poslovnik-o-radu-Turistickog-vijeca-TZG-Trogira.pdf)

Poslovnik o radu Skupštine (https://api.visittrogir.hr/wp-content/uploads/2023/05/Poslovnik-o-radu-Skupstine-TZG-Trogira.pdf)

Pravilnik o djelokrugu, organizaciji, načinu rada i unutarnjem ustrojstvu  Turističke zajednice grada Trogira od 09. veljače 2023. godine (https://api.visittrogir.hr/wp-content/uploads/2023/05/Pravilnik-16.2.2023.pdf)