Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira,“ broj 24/22.)

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine,“ broj 143/21.) i članka 26. Statuta Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira,“ broj 4/13., 9/13., 06/14., 1/18., 3/19,5/20. i 9/21.), Gradsko vijeće Grada Trogira na 10. sjednici održanoj 24. listopada 2022. godine, donosi

Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Trogira

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Kodeksom uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju dužnosti članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća, način praćenja primjene Kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama kodeksa te druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa.

Članak 2.

(1) Svrha je Kodeksa jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju dužnosti članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća, promicanje etičnog ponašanja i vrijednosti koje se zasnivaju na temeljnim društvenim vrijednostima i široko prihvaćenim dobrim običajima te jačanje povjerenja građana u nositelje vlasti na lokalnoj razini.

(2) Cilj je Kodeksa uspostava primjerene razine odgovornog ponašanja, korektnog odnosa i kulture dijaloga u obnašanju javne dužnosti, s naglaskom na savjesnost, časnost, poštenje, nepristranost, objektivnost zakonske odgovornosti i odgovornost vlastite savjesti i etičnosti u obavljanju dužnosti članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća.

Članak 3.

(1) Odredbe ovog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća odnose se i na gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika (u daljnjem tekstu: nositelji političkih dužnosti).

(2) Odredbe ovog Kodeksa iz glave II. Temeljna načelna djelovanja članka 5. točke 3., 4., 9., 10., 14., 16. i 17. odnose na sve sobe koje je predsjednik Gradskog vijeća pozvao na sjednicu Gradskog vijeća.

Članak 4.

(1) U ovome Kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

 • diskriminacija je svako postupanje kojim se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi mogla biti
 • stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji, na temelju rase, nacionalnoga ili socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, političkoga ili drugog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili ne članstva u političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih ili društvenih poteškoća, kao i na temelju privatnih odnosa sa službenikom, namještenikom ili dužnosnikom Grada.
 • povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug nositelja političke dužnosti, životni partner i neformalni životni partner, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, posvojitelj i posvojenik te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s nositeljem političke dužnosti
 • poslovni odnos odnosi se na ugovore o javnoj nabavi, kupoprodaji, pravo služnosti, zakup, najam, koncesije i koncesijska odobrenja, potpore za zapošljavanje i poticanje gospodarstva, stipendije učenicima i studentima, sufinanciranje prava iz programa javnih potreba i druge potpore koje se isplaćuje iz proračuna Grada
 • potencijalni sukob interesa je situacija kada privatni interes nositelja političkih dužnosti može utjecati na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti
 • stvarni sukob interesa je situacija kada je privatni interes nositelja političkih dužnosti utjecao ili se osnovano može smatrati da je utjecao na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti
 • uznemiravanje je svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koja ima za cilj ili koja stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa obavljanje poslova, kao i svaki čin, pojedinačan ili ponavljan, verbalni, neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili pridonošenje stvaranju neugodnih ili neprijateljskih radnih ili drugih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju, kao i pritisak na osobu koja je odbila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili ga je prijavila, uključujući spolno uznemiravanje.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Kodeksu, a imaju rodni značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. TEMELJNA NAČELA DJELOVANJA

Članak 5.

Nositelji političkih dužnosti moraju se u obavljanju javnih dužnosti pridržavati sljedećih temeljnih načela:

 1. zakonitosti i zaštite javnog interesa
 2. odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti očuvanja i razvijanja povjerenja građana u nositelje političkih dužnosti i institucije gradske vlasti u kojima djeluju
 3. poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, zabrane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane uznemiravanja
 4. čestitosti i poštenja te izuzetosti iz situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba interesa
 5. zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja dužnosti za osobni probitak ili probitak povezane osobe, zabrane korištenja autoriteta dužnosti u obavljanju privatnih poslova, zabrane traženja ili primanja darova radi povoljnog rješavanja pojedine stvari te zabrane davanja obećanja izvan propisanih ovlasti
 6. konstruktivnog pridonošenja rješavanju javnih pitanja
 7. javnosti rada i dostupnosti građanima
 8. poštovanja posebne javne uloge koju mediji imaju u demokratskom društvu te aktivne i ne diskriminirajuće suradnje s medijima koji prate rad tijela gradske vlasti
 9. zabrane svjesnog iznošenja neistina
 10. iznošenja službenih stavova u skladu s ovlastima
 11. pridržavanja pravila rada tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani
 12. aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani
 13. razvijanja vlastite upućenosti o odlukama u čijem donošenju sudjeluju, korištenjem relevantnih izvora informacija, trajnim usavršavanjem i na druge načine
 14. prihvaćanja dobrih običaja parlamentarizma te primjerenog komuniciranja, uključujući zabranu uvredljivog govora
 15. odnosa prema službenicima i namještenicima upravnih odjela Grada koji se temelji na propisanim pravima, obvezama i odgovornostima obiju strana, isključujući pritom svaki oblik političkog pritiska na upravu koji se u demokratskim društvima smatra neprihvatljivim (primjerice, davanje naloga za protupropisnog postupanja, najava smjena slijedom promjene vlasti, političkog revanšizma i slično)
 16. redovitog puta komuniciranja sa službenicima i namještenicima, što uključuje pribavljanje službenih informacija ili obavljanje službenih poslova, putem njihovih pretpostavljenih
 17. osobne odgovornosti za svoje postupke.

Članak 6.

(1) Od nositelja političkih dužnosti se očekuje poštovanje pravnih propisa i procedura koji se tiču njihovih obveza kao nositelja političkih dužnosti.

(2) Od nositelja političkih dužnosti se očekuje da odgovorno i savjesno ispunjavaju obveze koje proizlaze iz političke dužnosti koju obavljaju.

Članak 7.

Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem nositelji političkih dužnosti koje je u vezi s obnašanjem javne dužnosti.

III. ZABRANJENA DJELOVANJA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI

Članak 8.

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je: primiti ili zahtijevati korist ili obećanje koristi ili uslugu radi predlaganja donošenja odluke na Gradskom vijeću ili za glasovanje o odluci na sjednici Gradskog vijeća ili sjednici radnog tijela Gradskog vijeća.

Članak 9.

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je ostvariti ili dobiti pravo ako se krši načelo jednakosti pred zakonom.

Članak 10.

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je utjecati na donošenje odluke radnog tijela Gradskog vijeća ili odluke Gradskog vijeća radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe.

IV. NESUDJELOVANJE U ODLUČIVANJU

Članak 11.

Nositelj političke dužnosti je obvezan izuzeti se od sudjelovanja u donošenju odluke koja utječe na njegov poslovni interes ili poslovni interes s njim povezane osobe.

V. TIJELA ZA PRAĆENJE PRIMJENE KODEKSA

Članak 12.

(1) Primjenu ovog Kodeksa prate i nadziru Odbor za statutarno-pravna pitanja kao prvostupanjsko tijelo (u daljnjem tekstu: Odbor) i Etičko povjerenstvo Gradskog vijeća kao drugostupanjsko tijelo (u daljnjem tekstu: Etičko povjerenstvo).

(2) Sastav Odbora propisan je Statutom Grada Trogira i Poslovnikom Gradskog vijeća.

(3) Etičko povjerenstvo čine predsjednik i četiri člana.

(4) Predsjednika i članove Etičkog povjerenstva bira Gradsko vijeće na temelju javnog poziva, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje Gradskog vijeća (u daljnjem tekstu: Odbor za izbor i imenovanje).

(5) Na razrješenje predsjednika i članova Etičkog povjerenstva primjenjuju se odredbe Poslovnika Gradskog vijeća o razrješenju radnih tijela Gradskog vijeća.

Članak 13.

(1) Javni poziv iz članka 12. stavka 4. ovog Kodeksa raspisuje i provodi Odbor za izbor i imenovanje, koji predlaže Gradskom vijeću izbor predsjednika i članova Etičkog povjerenstva.

(2) Za predsjednika i članove Etičkoga povjerenstva biraju se osobe nedvojbenog javnog morala i iznimnog ugleda u lokalnoj zajednici.

(3) Predsjednik i članovi Etičkoga povjerenstva ne mogu biti nositelji političkih dužnosti, niti članovi političke stranke ili kandidat nezavisnih lista zastupljenih u Gradskom vijeću.

(4) Predsjednik i članovi Etičkoga povjerenstva biraju se na vrijeme do isteka mandata članova Gradskog vijeća, a iste osobe mogu biti na tu dužnost izabrane najviše dva puta.

(5) Predsjednik i članovi etičkog povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad u visini naknade za rad članova radnih tijela Gradskog vijeća.

Članak 14.

(1) Na pojedina pitanja rada Etičkog povjerenstva (sazivanje sjednica, donošenje odluka, izrada zapisnika i sl.) primjenjuju se odredbe Poslovnika Gradskog vijeća kojima sve uređuje rad radnih tijela Gradskog vijeća.

(2) Stručne, administrativne i tehničke poslove za Etičko povjerenstvo obavlja nadležno upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za Gradsko vijeće.

Članak 15.

(1) Postupak za utvrđivanje povreda ovog Kodeksa može pokrenuti Odbor na vlastitu inicijativu ili povodom pisane prijave o mogućoj povredi odredbi ovog Kodeksa.

(2) Pisana prijava iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati ime i prezime prijavitelja te ime i prezime nositelja političkih dužnosti protiv kojeg se prijava podnosi, uz navođenje odredbi Kodeksa na koju se povreda odnosi.

(3) Podnositelju prijave iz stavka 1. ovog članka se jamči zaštita anonimnosti.

(4) Postupak se neće pokrenuti na temelju anonimne prijave.

(5) Ukoliko je postupak pokrenut ili prijava podnesena protiv člana Gradskog vijeća koji je ujedno i član Odbora, taj će se član izuzeti od donošenja odluka, odnosno sudjelovanja u donošenju odluka u postupku.

Članak 16.

(1) Kada Odbor utvrdi da nisu ispunjene pretpostavke za pokretanje postupka iz članka 15.stavka 1. ovog Kodeksa o tome će obavijestiti podnositelja prijave.

(2) Kada Odbor utvrdi da su ispunjene pretpostavke za pokretanje postupka iz članka 16.stavka 1. ovog Kodeksa, dužan je obavijestiti nositelja političkih dužnosti o postojanju pretpostavki za pokretanje postupka, kao i o činjeničnim utvrđenjima te zatražiti njegovo očitovanje.

(3) Nositelj političkih dužnosti dužan je Odboru dostaviti svoje očitovanje u roku od 15 dana od dana dostave obavijesti iz stavka 2. ovog članka.

(4) Ako nositelj političkih dužnosti ne dostavi očitovanje u skladu sa stavkom 3. ovog članka Odbor će nastaviti postupak ocjenjujući i tu okolnost.

(5) Odbor je ovlašten na temelju obrazloženog zahtjeva zatražiti i pribaviti potrebne podatke nužne za utvrđivanje činjeničnog stanja od svih tijela Grada Trogira .

(6) Tijela Grada Trogira dužna su bez odgode a najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva Odbora, dostaviti zatražene podatke kojima raspolažu.

Članak 17.

(1) Odluka Odbora o utvrđivanju činjenica i postupanja koje predstavljaju ponašanje ili postupanje nositelja političkih dužnosti kojima je počinjena povreda odredbi ovog Kodeksa mora biti obrazložena.

(2) Na temelju odluke iz stavka 1.ovog članka Odbor predlaže Gradskom vijeću donošenje konačne odluke, kojom se za povredu odredbi ovog Kodeksa, nositelja političkih dužnosti, izriče sankcija za nedozvoljeno ponašanje.

Članak 18.

(1) Za povredu odredbi ovog Kodeksa, uzimajući u obzir načelo razmjernosti, Gradsko vijeće može nositelju političkih dužnosti, izreći opomenu ili izdati preporuku.

(2) Opomena se može izreći nositelju političkih dužnosti ako se prema njegovu postupanju radi o kršenju odredbi ovog Kodeksa.

(3) Ako je primjereno naravi povrede Gradsko vijeće može nositelju političkih dužnosti, umjesto izricanja opomene izdati preporuku da otkloni uzroke postojanja sukoba interesa u određenom roku te ako nositelj političkih dužnosti to učini, Gradsko vijeće može, na prijedlog Odbora donijeti odluku kojom se postupak obustavlja.

(4) Odluka Gradskog vijeća iz stavka 1. ovog članka dostavlja se nositelju političkih dužnosti i podnositelju prijave.

Članak 19.

(1) Protiv odluke Gradskog vijeća kojom se utvrđuje povreda odredbi ovog Kodeksa, nositelja političkih

dužnosti, kojem je utvrđena povreda može izjaviti prigovor u roku od sedam dana od dana dostave odluke Gradskog vijeća.

(2) Prigovor se podnosi Etičkom povjerenstvu koje odlučuje u drugom stupnju o odlukama Gradskog vijeća o povredama ovog Kodeksa.

(3) Etičko povjerenstvo mora donijeti odluku o prigovoru u roku od 30 dana od dana zaprimanja prigovora.

(4) Odluka Etičkog povjerenstva dostavlja se nositelju političkih dužnosti i podnositelju prigovora i objavljuje na web stranici Grada Trogira.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Predsjednika i članove Etičkog povjerenstva Gradsko vijeće će izabrati najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Kodeksa.

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ovog Kodeksa prestaje važiti Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u gradu Trogiru („Službeni glasnik Grada Trogira,“ broj 6/14.)

Članak 22.

Ovaj Kodeks stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Trogira“.

 

KLASA: 004-01/22-02/1
URBROJ: 2181-13-51/01-22-3
Trogir, 24. listopada 2022.godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Toni Zulim, v.r.