Obavijest o privremenoj obustavi rada sa strankama

Zaključak o organizaciji rada upravnih tijela gradske uprave Grada Trogira za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVlD-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 od 10. do 20.01.2022.g.

KLASA: 110-03/20-01/2
URBROJ: 2181-13-40/01-22-19
Trogir, 10. siječnja 2022. godine

Na temelju članka 40. Statuta Grada („Službeni glasnik Grada Trogira,“ broj 4/13., 9/13., 6/14., 1/18., 3/19., 5/20. i 9/21.), gradonačelnik Grada Trogira, donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

o organizaciji rada upravnih tijela gradske uprave Grada Trogira za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVlD-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 od 10. do 20.01.2022.g.

 U periodu od 01.2022. do 20.01.2022. g. kontakti sa strankama u upravnim tijelima gradske uprave Grada Trogira će se obavljati isključivo telefonskim ili elektroničkim putem, bez dozvole ulaska strankama u uredske prostorije Grada Trogira.

  1. Ukoliko zahtjev stranke nije moguće riješiti na drugi način, neposredni rad sa strankama će se obavljati isključivo uz prethodnu najavu telefonskim ili elektroničkim putem.
  2. Svi zahtjevi i drugi podnesci prema svim upravnim tijelima se podnose putem pošte na e-mail: pisarnica@trogir.hr.
  3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnim stranicama, oglasnim pločama, ulaznim vratima (Trg Ivana Pavla II i Put Mulina 2A) i Službenom glasniku Grada Trogira.

GRADONAČELNIK
Ante Bilić, dipl.inž.građ.