Rješenje Z-32097-2019 o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka, č.z. 458 ZU 909 k.o. Trogir – Tončica Emer

Rješenje Z-50461_2022 o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka – dio vojarne Divulje č.z. 2412 ZU 2321 k.o. Trogir

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika za 2023. iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

Rješenje o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka ZU 1489, k.č. 2519_2_5,2521, 2427_1 (Franjka Radić)

Rješenje o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka Z-35606/2019 – k.o. Žedno – pomorsko dobro

Rješenje o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka Z-43787/2021 – Irena Divović i Ivica Divović

Rješenje o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka Z-41038/2021 – Marko Borojević

Rješenje o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka Z-28268/2021 – Auto Centar “MIME”

Rješenje o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka Z-46313/2021 – Vesna Ivčević

Rješenje o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka Z-14274/2019 – Betica, Paraman, Pomenić