Lista za POS (Program društveno poticajne stanogradnje)

Na temelju na temelju članka 18. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira,” broj 14/19, dalje u tekstu: ODLUKA), u postupku pokrenutom na temelju Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Trogira radi utvrđivanja Liste reda prvenstva, KLASA: 940-01/19-01/146, URBROJ: 2184/01-30/01-19-2 od 18. studenoga 2019. god., objavljenog dana 19. 11. 2019., sastavljen je Prijedlog liste prvenstva po zaprimljenim zahtjevima.

Od ukupno zaprimljenog 71 (sedamdeset i jednog) zahtjeva, za 63 (šezdeset i tri) podnositelja zahtjeva je utvrđeno da ispunjavaju uvjete, dok podnositelji zahtjeva koji nisu dostavili svu propisanu dokumentaciju ili ne ispunjavaju druge uvjete (najviše bez prebivališta u Gradu Trogiru na dan objave Javnog poziva), nisu uvršteni na listu prvenstva.

Na temelju članka 24. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira,” broj 14/19), podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste prvenstva, odnosno na neuvrštavanje na Listu reda prvenstva.

Odluka po kojoj se vršilo bodovanje je objavljena u Službenom glasniku broj 14 iz 2019. godine i dostupna je na ovoj poveznici, stranica 7:

Prigovor se podnosi Gradonačelniku Grada Trogira od dana objave 12. lipnja 2020. godine do najkasnije 23. lipnja 2020. godine neposredno na pisarnici Grada Trogira, Put Mulina 2A ili preporučeno poštom na GRAD TROGIR, 21220 Trogir, Trg Ivana Pavla II 1./II.
Na prijedlog Povjerenstva za utvrđivanje konačne Liste reda prvenstva, konačnu listu reda prvenstva utvrđuje Gradonačelnik Grada Trogira nakon što donese Odluke po podnijetim prigovorima.

PRIJEDLOG LISTE PRVENSTVA

Trogir, 12. lipnja 2020.