Plan nabave roba, radova i usluga za 2024.g.

Sukladno članku 4. stavak 1. Pravilnika o Planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine” broj 101/2017 i „Narodne novine” broj 144/2020) Grad Trogir je objavio Plan nabave roba, radova i usluga u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske koji je dostupan na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/