Savjet mladih

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada Trogira koje promiče i zagovara prava, potreba i interesa mladih u cilju njihovog sudjelovanja u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnim uključivanjem mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih Grada Trogira.

Predsjedništvo

Luka Rožić, predsjednik

Ivan Perković, zamjenik predsjednika

e-mail: savjetmladihtrogir@yahoo.com

 

Dokumenti

Arhiva (Dokumenti do 2019.)