Projekte sufinancirani iz kohezijskog fonda Europske unije

Realizirani EU projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Trogiru“

Informacija o izgrađenom reciklažnom dvorištu u Trogiru