Upravni odjeli

Upravna tijela ustrojavaju se kao upravni odjeli i službe za obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, poslova državne uprave koji su prenijeti na Grad u skladu sa zakonom i drugim propisima, kao i druge poslove u skladu s posebnim propisima. Upravna tijela osnivaju se u skladu sa rasporedom i opsegom poslova prema srodnosti, ustrojstvenoj povezanosti i potrebi učinkovitog obavljanja poslova, rukovođenja i odgovornosti. Unutarnja revizija se uspostavlja nezavisno o drugim ustrojstvenim jedinicama institucije u planiranju rada, obavljanju poslova unutarnje revizije i izvještavanju. (Službeni glasnik Grada Trogira 11/17 – http://trogir.hr/GradTrogir/glasnici/2017-godina/2842-broj-11-2017)