Usluge pripreme i izvedbe radionica i edukacija, usluga savjetovanja i organizacije sportsko- rekreacijskog kampa, a u okviru projekta Grad Trogir – inovacijsko- edukacijski centar društvene inkluzije urbane aglomeracije Split  Ev.br.12/21 MV

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5599388