Javna objava otpisa potraživanja Grada Trogira za 2016.g. (nejavna davanja)

  1. Odluka o otpisu potraživanja i obveza Grada Trogira za 2016.g.(Službeni glasnik br.10/2017)

  2. Javna objava otpisa potraživanja Grada Trogira za 2016.g. (nejavna davanja)

Gradsko vijeće Grada Trogira je dana 8.11.2017.g. usvojilo Odluku o otpisu potraživanja i obveza Grada Trogira za 2016.g. ( KLASA: 011-01/16-01/10, URBROJ: 2184/01-02/04-17-9) koja je objavljena u Službenom glasniku Grada Trogira dana 10.11.2017.g.
Sukladno stavku 5. i 6. članka 68. Zakona o proračunu („Narodne novine" br. 87/08,136/12 i 15/15) i članku 7. Odluke o otpisu potraživanja i obveza Grada Trogira za 2016.g. objavljuju se imena i prezimena, odnosno naziv partnera, prebivalište fizičkih osoba, odnosno sjedište pravne osobe, vrsta nejavnih davanja i iznos koji se otpisuje. 

  1. Otpis potraživanja za najamninu

  2. Otpis potraživanja za javno prometnu površinu

  3. Otpis potraživanja za zakupninu

  4. Otpis potraživanja kazni prometnih redara

  5. Otpis potraživanja kazni komunalnih redara

Dodatne informacije