Točke dnevnog reda

 1. Prijedlog Odluke o zahtjevu za ustanovljenje Općinskog suda u Trogiru

 2. Izviješće o stanju zaštite od požara na području Grada Trogira u 2017.g. i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara u 2016/2017.

 3. Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Trogir

 4. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Trogira za 2018.godine

 5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu

 6. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Trogira na temelju pisanog ugovora

 7. Izviješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u gradu trogiru za 2017.godinu

 8. Izviješće o izvršenju Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za 2017.godinu

 9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

 10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Trogira

 11. Prijedlog Odluke o suglasnosti na Prijedlog Protokola o utvrđivanju i proširenju lučkog područja u predjelu Foša

 12. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2017.godinu

 13. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Trogira za razdoblje od 2017. - 2022. godine

Dodatne informacije