Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i investicije

 • Odluka o komunalnom redu (»Službeni glasnik Grada Trogira«, broj 3/10, 4/11, 4/12, 7/12, 8/12)

 • Odluka o komunalnom doprinosu (»Službeni glasnik Grada Trogira«, broj 9/13)

 • Odluka o komunalnoj naknadi (»Službeni glasnik Grada Trogira«, broj 3/12 i 3/14)

 • Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade (»Službeni Glasnik Grada Trogira«, broj 14/05)

 • Odluka o visini spomeničke rente na području Grada Trogira (»Službeni glasnik Grada Trogira«, broj 3/04 i 04/09)

 • Odluku o davanju u zakup javnih poršina za postavljanje koska, banaka i naprava (»Službeni glasnik Grada Trogira«, broj 03/97, 12/05 i 09/09)

 • Rješenje o visini zakupnine za korištenje javnih površina na području Grada Trogira (»Službeni glasnik Grada Trogira«, broj broj 4/10, 5/10, 7/10, 5/11, 4/12 i 5/14)

 • Odluka uređenju prometa na području Grada Trogira (»Službeni glasnik Grada Trogira«, broj 3/12, 4/12, 2/14 i 3/14)

 • Odluku o nerazvrstanim cestama (»Službeni glasnik Grada Trogira«, broj 8/13)

 • Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima u Gradu Trogiru (»Službeni glasnik Grada Trogira«, broj 7/12, 4/13, 9/13, 2/14, 3/14 i 8/15)

 • Odluka o određivanju autotaksi stajališta (»Službeni glasnik Grada Trogira«, broj broj 7/15)

 • Odluku o komunalnim djelatnostima na području Grada Trogira (»Službeni glasnik Grada Trogira«, broj 7/12)

 • Odluku o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine (»Službeni glasnik Grada Trogira«, broj 12/11 i 10/13)

 • Odluci o obračunu i naplati naknade za razvoj-izgradnju komunalnih vodnih građevina (»Službeni glasnik Grada Trogira«, broj 16/10, 4/11, 9/13 i 10/13)

 • Pravilnik o načinu odlaganja materijala na gradski deponij Vučje Brdo u Planom (»Službeni glasnik Grada Trogira«, broj 2/09)

 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Trogira (»Službeni glasnik Grada Trogira«, broj 2/98 i 10/09)

 • Odluka o grobljima (»Službeni glasnik Grada Trogira«, broj 04/98 i 02/08)

 • Pravilnik o reklamama (»Službeni glasnik Grada Trogira«, broj 7/12)

 • Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Trogira Hrvatskim ratnim vojnim invalidima i članovima obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja (»Službeni glasnik Grada Trogira«, broj 5/10)

 • Pravilnik o uvjetima, mjerililima i postupku za kupnju stana u društveno poticajnoj stanogradnji (»Službeni glasnik Grada Trogira«, broj 6/02)

 • Odluka o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog otpada u Trogiru (»Službeni glasnik Grada Trogira«, broj 12/04 i 2/08)

 • Odluka o plaćanju naknade za nedostajuće parkirališno ili garažno mjesto (»Službeni glasnik Grada Trogira«, broj 11/08)

 • Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova (»Službeni glasnik Grada Trogira«, broj 10/13)

 • Odluka o lokacijama i uvjetima prodaje robe na štandovima i klupama izvan tržnice za malo, prodaja putem automata i za prigodnu prodaju (»Službeni glasnik Grada Trogira«, broj 12/10)

 • Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Trogira (»Službeni glasnik Grada Trogira«, broj 4/12)

 • Odluke o prijevozu putnika u javnom cestovnom prometu (»Službeni glasnik Grada Trogira«, broj 10/14 i 2/15)

 • Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim životinjama (»Službeni glasnik Grada Trogira«, broj 6/14)

Dodatne informacije