Pregled postupaka u otvorenom roku

NABAVA ROBE – OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA POTREBE GRADA TROGIRA za 2015. godinu, EV. BR. 01/15 MV

Priloženi dokument:

Dokumentacija (pdf)

 

IZVOĐENJE RADOVA – SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA "VUČJE BRDO", EV. BR. 01/14 MV

Priloženi dokument:

DokumentacijaDeponij.pdf

 
 
 
 
 
 
 

IZVOĐENJE RADOVA – UREĐENJA GRADSKIH PLAŽA I PRIVEZIŠTA ZA POTREBE GRADA TROGIRA, EV.BR. 04/13 MV

 Priloženi dokument:

Plaže.pdf

 

 

Napomena:

Svi gospodarski subjekti koji preuzmu dokumentaciju za nadmetanja u predmetima nabave sa web stranice dužni su dostaviti e-mail adresu radi moguće dostave dodatnih informacija i objašnjenja koje će Grad Trogir bez odgađanja staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

 

Dodatne informacije