19. sjednica - doneseni akti

 1. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Trogira i njihovih zamjenika

 2. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje sudske nagodbe s RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.

 3. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o otplati duga

 4. Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Trogira

 5. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Trogira za 2018.godinu

 6. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2018. Godini u Gradu Trogiru

 7. Zaključak o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za 2018. Godinu

 8. Zaključak o usvajanju Izvještaja o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Trogira za 2018. Godinu

 9. Odluka o davanju suglasnosti na ugovor o sufinanciranju između Grada Trogira i Pomorske Športske udruge „Lokvice"

 10. Odluka o davanju suglasnosti na Dodatak XI.. osnovnog Ugovora o korištenju sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

 11. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada za 2018. Godinu

 12. Odluku o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poslovne zone POS 4 (UPU 16)

18. sjednica - doneseni akti

 1. I. izmjene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2019.g.
 2. I. izmjene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2019.
 3. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2019. godini u Gradu Trogiru
 4. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2019. godinu
 5. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2019. godinu
 6. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2019. godinu
 7. I. izmjene i dopune Programa razvoja turizma na području Grada Trogira za 2019. godinu
 8. I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija Grada Trogira za razdoblje 2019.-2021. godine
 9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Trogira za 2019. godinu
 10. Odluka o uključenju Grada Trogira u program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje
 11. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Trogir"
 12. Odluka o produljenju važenja Revizije programa ukupnog razvoja Grada Trogira
 13. Odluka o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja Grada Trogira 2020. – 2027.
 14. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara na području grada Trogira u 2018. godini
 15. Provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Trogira za 2019.godinu
 16. Odluka o davanju suglasnosti na Program rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira za 2019.godinu
 17. Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira u 2019. godini
 18. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih površina
 19. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova obvezatne preventivne deratizacije i dezinsekcije javnih površina na području Grada Trogira na temelju pisanog ugovora
 20. Odluka o davanju suglasnosti na imenovanje vršiteljice dužnosti ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta "Trogir" Trogir
 21. Izviješće o radu Savjeta mladih Grada Trogira za 2018.g.
 22. Odluka o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Trogira i njihovih zamjenika
 23. Odluka o pristupanju Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini
 24. Izviješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2018.g.
 25. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Trogira

14. sjednica - doneseni akti

 1. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2018. godinu
 2. II. Izmjene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2018
 3. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini u Gradu Trogiru
 4. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2018. godinu
 5. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti Grada Trogira za 2018. godinu
 6. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2018. godinu
 7. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2018. godinu
 8. II. Izmjene i dopune Programa razvoja turizma na području Grada Trogira za 2018. godinu
 9. II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija Grada Trogira za razdoblje 2018.-2020. godine
 10. Zaključak o odobravanju I. izmjene Programa rada Savjeta mladih Grada Trogira sa financijskim planom za 2018.g.
 11. Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Trogira za 2018. godinu i Plan razvoja sustava civilne zaštite grada Trogira za 2019. godinu
 12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira
 13. Suglasnost na Sporazum o provedbi zajedničke javne nabave vatrogasnih vozila
 14. Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
 15. Odluka o komunalnoj naknadi
 16. Odluka o komunalnom doprinosu
 17. Proračun Grada Trogira za 2019.g.
 18. Projekcija Proračuna Grada Trogira za 2020-2021.g.
 19. Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2019.
 20. Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2019.
 21. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2019.
 22. Program javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2019.
 23. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti Grada Trogira za 2019.
 24. Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2019.
 25. Program razvoja turizma na području Grada Trogira za 2019.
 26. Plan razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija Grada Trogira za razdoblje 2019.-2021.g.
 27. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Trogira za 2019.g.
 28. Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Trogira sa financijskim planom za 2019.g.
 29. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog uređenja naselja Plano (UPU 18)
 30. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Trogira za 2018.g.
 31. Zaključak o davanje o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za norveške državljane Anne Ludvigsen Rønning i Jon Erik Rønning
 32. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Trogira za razdoblje I.-VI.2018.g.
 33. I. Izmjene i dopune Programa rada Savjeta mladih Grada Trogira s financijskim planom za 2018.g.
 34. Program rada Savjeta mladih sa financijskim planom za 2019.g.

Dodatne informacije