23. sjednica - doneseni akti

 1. III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2019.g.

 2. III. izmjene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2019. god

 3. III. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2019. godini u Gradu Trogiru

 4. III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2019. godinu

 5. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti Grada Trogira za 2019. godinu

 6. III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2019. godinu

 7. III. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija Grada Trogira za razdoblje 2019.-2021. godine

 8. Odluka za davanje suglasnosti Gradonačelniku za otkup zemljišta u svrhu izgradnje kolno-pješačke prometnice unutar obuhvata UPU 10 OS 5 i 5a u poslovnoj zoni –Plano

 9. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Brigi Lokvice (DPU 5)

 10. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Trogira

 11. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Trogira za razdoblje 2020.- 2023.g.

 12. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Trogir za 2020. godinu

 13. Zaključak o odobravanju I. Izmjene Programa rada Savjeta mladih Grada Trogira sa financijskim planom za 2019.g. 

 14. Odluka o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području Grada Trogira

Dodatne informacije