23. sjednica - doneseni akti

 1. III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2019.g.

 2. III. izmjene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2019. god

 3. III. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2019. godini u Gradu Trogiru

 4. III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2019. godinu

 5. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti Grada Trogira za 2019. godinu

 6. III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2019. godinu

 7. III. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija Grada Trogira za razdoblje 2019.-2021. godine

 8. Odluka za davanje suglasnosti Gradonačelniku za otkup zemljišta u svrhu izgradnje kolno-pješačke prometnice unutar obuhvata UPU 10 OS 5 i 5a u poslovnoj zoni –Plano

 9. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Brigi Lokvice (DPU 5)

 10. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Trogira

 11. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Trogira za razdoblje 2020.- 2023.g.

 12. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Trogir za 2020. godinu

 13. Zaključak o odobravanju I. Izmjene Programa rada Savjeta mladih Grada Trogira sa financijskim planom za 2019.g. 

 14. Odluka o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području Grada Trogira

21. sjednica - doneseni akti

 1. Rješenje o izboru prve potpredsjednice Gradskog vijeća

 2. Rješenje o izmijeni Rješenja o imenovanju Odbora za predstavke i pritužbe

 3. Rješenje o izmijeni Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje

 4. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2019.g.

 5. II. Izmjene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2019.

 6. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Trogira u 2019. godini

 7. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2019. godinu

 8. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti Grada Trogira za 2019. godinu

 9. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2019. godinu

 10. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2019. godinu

 11. II. Izmjene i dopune Programa razvoja turizma na području Grada Trogira za 2019. godinu

 12. II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija Grada Trogira za azdoblje 2019.-2021. godine

 13. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trogira za 2019.godinu

 14. Odluka o davanju suglasnosti na kupoprodaju zgrade „Mosorov dom"

 15. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o partnerstvu na projektu „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Kaštela-Trogir"

 16. Zaključak o prihvaćanju izviješća o radnjama poduzetima od strane Grada Trogira u svrhu sanacije tvrtke DOBRIĆ d.o.o.

 17. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje 01. Siječnja 2019. – 30. Lipnja 2019.godine

 18. Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Trogira sa financijskim planom za 2020.g.

 19. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom 2020. godine

 20. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Trogira

19. sjednica - doneseni akti

 1. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Trogira i njihovih zamjenika

 2. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje sudske nagodbe s RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.

 3. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o otplati duga

 4. Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Trogira

 5. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Trogira za 2018.godinu

 6. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2018. Godini u Gradu Trogiru

 7. Zaključak o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za 2018. Godinu

 8. Zaključak o usvajanju Izvještaja o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Trogira za 2018. Godinu

 9. Odluka o davanju suglasnosti na ugovor o sufinanciranju između Grada Trogira i Pomorske Športske udruge „Lokvice"

 10. Odluka o davanju suglasnosti na Dodatak XI.. osnovnog Ugovora o korištenju sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

 11. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada za 2018. Godinu

 12. Odluku o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poslovne zone POS 4 (UPU 16)

18. sjednica - doneseni akti

 1. I. izmjene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2019.g.
 2. I. izmjene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2019.
 3. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2019. godini u Gradu Trogiru
 4. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2019. godinu
 5. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2019. godinu
 6. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2019. godinu
 7. I. izmjene i dopune Programa razvoja turizma na području Grada Trogira za 2019. godinu
 8. I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija Grada Trogira za razdoblje 2019.-2021. godine
 9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Trogira za 2019. godinu
 10. Odluka o uključenju Grada Trogira u program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje
 11. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Trogir"
 12. Odluka o produljenju važenja Revizije programa ukupnog razvoja Grada Trogira
 13. Odluka o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja Grada Trogira 2020. – 2027.
 14. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara na području grada Trogira u 2018. godini
 15. Provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Trogira za 2019.godinu
 16. Odluka o davanju suglasnosti na Program rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira za 2019.godinu
 17. Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira u 2019. godini
 18. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih površina
 19. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova obvezatne preventivne deratizacije i dezinsekcije javnih površina na području Grada Trogira na temelju pisanog ugovora
 20. Odluka o davanju suglasnosti na imenovanje vršiteljice dužnosti ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta "Trogir" Trogir
 21. Izviješće o radu Savjeta mladih Grada Trogira za 2018.g.
 22. Odluka o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Trogira i njihovih zamjenika
 23. Odluka o pristupanju Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini
 24. Izviješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2018.g.
 25. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Trogira

Dodatne informacije