24. sjednica - doneseni akti

 1. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2020.g.

 2. I. Izmjene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2020.

 3. I. IZMJENE I DOPUNE Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2020. godini u Gradu Trogiru

 4. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2020. godinu

 5. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2020. godinu

 6. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2020. godinu

 7. I. Izmjene i dopune Programa razvoja turizma na području Grada Trogira za 2020. godinu

 8. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija Grada Trogira za razdoblje 2020.-2022. godine

 9. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika gradske uprave Grada Trogira

 10. Izviješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2019.

 11. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Trogira

 12. Srednjoročni (trogodišnji) Plana davanja koncesije za razdoblje od 2020. do 2022.

 13. Plan davanja koncesije za 2020.

 14. Odluka o komunalnom redu

 15. Odluka o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica

 16. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Trogira

 17. Poslovnička odluka o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trogira

 18. Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Trogira

 19. Izviješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Trogira u 2019.

 20. Provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Trogira za razdoblje od 2020.-2021.
 21. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Trogira

23. sjednica - doneseni akti

 1. III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2019.g.

 2. III. izmjene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2019. god

 3. III. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2019. godini u Gradu Trogiru

 4. III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2019. godinu

 5. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti Grada Trogira za 2019. godinu

 6. III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2019. godinu

 7. III. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija Grada Trogira za razdoblje 2019.-2021. godine

 8. Odluka za davanje suglasnosti Gradonačelniku za otkup zemljišta u svrhu izgradnje kolno-pješačke prometnice unutar obuhvata UPU 10 OS 5 i 5a u poslovnoj zoni –Plano

 9. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Brigi Lokvice (DPU 5)

 10. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Trogira

 11. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Trogira za razdoblje 2020.- 2023.g.

 12. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Trogir za 2020. godinu

 13. Zaključak o odobravanju I. Izmjene Programa rada Savjeta mladih Grada Trogira sa financijskim planom za 2019.g. 

 14. Odluka o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području Grada Trogira

21. sjednica - doneseni akti

 1. Rješenje o izboru prve potpredsjednice Gradskog vijeća

 2. Rješenje o izmijeni Rješenja o imenovanju Odbora za predstavke i pritužbe

 3. Rješenje o izmijeni Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje

 4. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2019.g.

 5. II. Izmjene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2019.

 6. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Trogira u 2019. godini

 7. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2019. godinu

 8. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti Grada Trogira za 2019. godinu

 9. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2019. godinu

 10. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2019. godinu

 11. II. Izmjene i dopune Programa razvoja turizma na području Grada Trogira za 2019. godinu

 12. II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija Grada Trogira za azdoblje 2019.-2021. godine

 13. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trogira za 2019.godinu

 14. Odluka o davanju suglasnosti na kupoprodaju zgrade „Mosorov dom"

 15. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o partnerstvu na projektu „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Kaštela-Trogir"

 16. Zaključak o prihvaćanju izviješća o radnjama poduzetima od strane Grada Trogira u svrhu sanacije tvrtke DOBRIĆ d.o.o.

 17. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje 01. Siječnja 2019. – 30. Lipnja 2019.godine

 18. Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Trogira sa financijskim planom za 2020.g.

 19. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom 2020. godine

 20. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Trogira

19. sjednica - doneseni akti

 1. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Trogira i njihovih zamjenika

 2. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje sudske nagodbe s RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.

 3. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o otplati duga

 4. Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Trogira

 5. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Trogira za 2018.godinu

 6. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2018. Godini u Gradu Trogiru

 7. Zaključak o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za 2018. Godinu

 8. Zaključak o usvajanju Izvještaja o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Trogira za 2018. Godinu

 9. Odluka o davanju suglasnosti na ugovor o sufinanciranju između Grada Trogira i Pomorske Športske udruge „Lokvice"

 10. Odluka o davanju suglasnosti na Dodatak XI.. osnovnog Ugovora o korištenju sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

 11. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada za 2018. Godinu

 12. Odluku o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poslovne zone POS 4 (UPU 16)

Dodatne informacije