Upravni odjel za javne potrebe, opće poslove i imovinu grada

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/0836/0936/09, 150/11, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17)

 • Zakon o lokalnim izborima (N.N. broj 144/12 i 121/16)

 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 86/08 i 61/11)

 • Zakon o općem upravnom postupku (N.N. br. 47/09)

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (N.N. br. 25/13 i 85/15)

 • Etički kodeks državnih službenika (N.N. br. 40/11 i 13/12)

 • Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Gradu Trogiru („Službeni glasnik grada Trogira“ br. 6/14 )

 • Statut grada Trogira („Službeni glasnik grada Trogira“ br. 4/13, 9/136/14 i 1/18)

 • Poslovnik Gradskog vijeća grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“ br. 4/1310/14 i 1/18

 • Pravilnik o radu gradske uprave Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“ br. 4/15, 2/16 i 7/17)

 • Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira" br. 12/13 i 4/18)

 • Odluka o javnim priznanjima Grada Trogira („Službeni glasnik grada Trogira" br. 8/09 i 6/11)

 • Odluka o izgledu i opisu javnih priznanja grada Trogira („Službeni glasnik grada Trogira“ br.  8/11)

Dodatne informacije