Broj 26/2019

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 26 (studeni, 2019. god.)

 

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK

  1. Odluka o povjerenicima civilne zaštite Grada Trogira i njegovim zamjenicima ..... 2
  2. Odluka o visini naknade dobrovoljnim vatrogascima kada sudjeluju u vatrogasnim intervencijama na području Grada Trogira ..... 5

  3. Specijalna punomoć Frani Žižak za 103 Skupštinu Promet d.o.o. Split ..... 6

  4. Dopuna Plana savjetovanja sa javnošću za 2019.g. ..... 7

  5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu i načinu rada gradske uprave Grada Trogira ..... 8

  6. Zaključak o objavi Javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Trogira radi utvrđivanja Liste reda prvenstva ..... 8

Dodatne informacije