Broj 22/2019

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 22 (listopad, 2019. god.)

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK

  1. Odluka o povjeravanju poslova i davanju ovlaštenja Ruži Kovačević Bilić zamjenici gradonačelnika Grada Trogira za podnošenje zahtjeva za e- Ovlaštenje Ministarstva kulture. ...........2

  2. 2. VIII. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. ...........2

  3. IX. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. ...........32

Dodatne informacije