Broj 17/2019

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 17 (srpanj, 2019. god.)

 

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o zaduživanju Grada Trogira za realizaciju kapitalnih projekata....... 2

 2. Odluka o zaduživanju Grada Trogira za realizaciju kapitalnih projekata....... 3

 3. Odluka o zaduživanju Grada Trogira za realizaciju kapitalnih projekata....... 3

 4. Odluka o otpisu potraživanja i obveza Grada Trogira za 2018. godinu....... 4

 5. Odluka o II izmjeni i dopuni odluke o izvršavanju proračuna Grada Trogira za 2019. godinu....... 6

 6. Odluka o kupnji poslovnog prostora....... 6

 7. Rješenje o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda....... 7

 8. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje Sporazuma između Pučkog otvorenog učilišta "Trogir" Trogir i Tamare Turković....... 7

 9. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj....... 8

 10. Odluka o davanju suglasnosti na Opće uvjete korištenja javnih parkirališta pod naplatom u Gradu Trogiru....... 10

 11. Odluka o dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima u Gradu Trogiru....... 10

GRADONAČELNIK

 1. Plan prijma u službu Grada Trogira za 2019. g. ....... 11

 2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu i načinu rada gradske uprave Grada Trogira....... 12

TROGIR HOLDING

 1. Opći uvjeti korištenja javnih parkirališta pod naplatom u Gradu Trogiru........ 12

Dodatne informacije