Broj 14/2019

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 14 (lipanj, 2019. god.)

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Trogira i njihovih zamjenika. .............3

 2. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje sudske nagodbe s RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. .........3

 3. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o otplati duga. ..........5

 4. Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Trogira. .........7

 5. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Trogira za 2018.godinu. .........15

 6. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2018. Godini u Gradu Trogiru. .........64

 7. Zaključak o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za 2018. Godinu. .........65

 8. Zaključak o usvajanju Izvještaja o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Trogira za 2018. Godinu. .........65

 9. Odluka o davanju suglasnosti na ugovor o sufinanciranju između Grada Trogira i Pomorske Športske udruge „Lokvice". .........66

 10. Odluka o davanju suglasnosti na Dodatak XI.. osnovnog Ugovora o korištenju sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ......... 66

 11. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada za 2018. Godinu. .........66

 12. Odluku o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poslovne zone POS 4 (UPU 16) .........67

GRADONAČELNIK

 1. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2018. godinu u Gradu Trogiru. .........69

 2. Izvješće o izvršenju Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za 2018. godinu. .........71

 3. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Trogira za 2018. godinu. .........74

 4. V. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. .........77

 5. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na cjenik Trogir Holdinga d.o.o. .........104

UPRAVNO VIJEĆE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA TROGIRA

 1. Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira. .........104

Dodatne informacije