Broj 7/2017

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 7 (kolovoz, 2017. god)

 

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK
 1. Odluka o opozivu i imenovanju predstavnika Grada Trogira u Upravno vijeće Agencije Eko-kaštelanski zaljev Split............1
 2. Odluka o opozivu i imenovanju predstavnika Grada Trogira u Nadzorni odbor Promet d.o.o. Split....................1
 3. Odluka o opozivu i imenovanju predstavnika Grada Trogira u Nadzorni odbor Zračne luke Split d.o.o. Split.................2
 4. Odluka o opozivu i imenovanju predstavnika Grada Trogira u Nadzorni odbor „Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split.............3
 5. IV. Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2017.g.................3
 6. Specijalna Punomoć predstavniku Grada Trogria na 91. Skupšini društva „Promet" d.o.o. Split............29
 7. Specijalna punomoć punomoćniku Grada Trogira za sudjelovanjeu radu 92. sjednice Skupštine društva „Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Split................30
 8. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje športskim objektima Športski objekti Trogir .............30
 9. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Trogir.............31
 10. Zaključak o imenovanju predstavnika Grada Trogira za promjenjivog člana Povjerenstva za utvrđivanje granice pomorskog dobra Splitsko-dalmatinske županije.................31
 11. Izmjena Pravilnika o radu Gradske uprave Grada Trogira.................32
 12. Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Trogira i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera...............32
 13. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Trogira.............34
 14. V. Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2017.g...............34
 15. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave...............65 
GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
 1. Rješenje o izboru Mandatno –imunitetske komisije...............71
 2. Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje..............71
 3. Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Trogira..............72

Dodatne informacije