Broj 3/2016

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 3 (lipanj, 2016. god)

SADRŽAJ

 

 
GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK
 
 1. Druga Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova o usluga za 2016.g...............1
 2. Zaključak o prethodnoj suglasnosti na cjenik Trogir Holdinga d.o.o. ..........26
 3. Odluka o određivanju zamjenika službenika za informiranje ..........27

 

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE

 

 1. Zaključak o neprihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Trogira za 2015.g..............28
 2. Rješenje o izmijeni Rješenja o osnivanju vijeća za davanje koncesijskog odobrenje...........28
 3. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja Grada Trogira...........29
 4. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Trogira i njihovih zamjenika.........29
 5. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Trogira za 2016./2017............30
 6. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Luke nautičkog turizma “Arbanija” (UPU 19)........33
 7. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Trogir za 2016.g.........34
 8. Zaključak o davanju suglasnosti Pučkom otvorenom učilištu“ Trogir“Trogir za nabavku jednog motocikla......35

 

Dodatne informacije