Broj 5/2015

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 5 (svibanj, 2015. god)

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK

1. Rješenje o imenovanju izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Trogira...........1

2. Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Trogira...........2

3. Odluka o visinu naknade za rad za provođenju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Trogira...........3

4. Odluka o dopuni odluke o visinu naknade za rad za provođenju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Trogira...........4

5. Odluka o imenovanju predstavnika Grada Trogira u radnoj skupini koja će obaviti nadzor na odlagalištu otpada Vučje brdo u Planom...........5

6. Rješenje o visini zakupnine za korištenje poslovnih prostora na području Grada Trogira...........6

  

GRAD TROGIR
IZBORNO POVJERENSTVO
ZA MJESNE ODBORE GRADA TROGIRA

7. Rješenje o imenovanju proširenog sastava izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Trogira...........7

Dodatne informacije