Broj 1/2014

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 1 (ožujak, 2014. god)

 

SADRŽAJ

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

1.    Odluka o davanju suglasnosti na statut  Dječjeg vrtića“Trogir“ Trogir……………..1

GRAD TROGIR

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA „TROGIR“

2.    Statut Dječjeg vrtića“Trogir“ Trogir……………….2

GRAD TROGIR

GRADONAČELNIK

3. Rješenje o imenovanju povjerenstva za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Trogira ……….…....19

4.  Rješenje o imenovanju članova Dječjeg vrtića Trogir ……….……19

5. Odluku o imenovanju predstavnika Grada Trogira u 74. skupštinu „Vodovod i kanalizacija „d.o.o. Split…………20

6.   Zaključak o prethodnoj suglanostina izmjenu cjenika Trogir Holding d.o.o. -a u dijelu koji se odnosi na usluge parkiranja na javnim parkiralištima s naplatom na području Grada Trogira…………20

7.  Zaključak o prethodnoj suglanostina izmjenu cjenika komunalnih usluga skupljanja, odvoza i zbrinjavaja komunalnog otpada, odštopavanje kanalizacije, crpljenja i odvoza fekalijaTrogir Holding d.o.o……………….…..21

8. Odluku o imenovanju predstavnika Grada Trogira u 75. skupštinu „Vodovod i kanalizacija „d.o.o. Split………….……24

9.    Plan prijama u službu Grada Trogira za 2014. godinu……………….…24

10.  Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave Grada Trogira ……………………. 24

11.  Izmijena Plana prijma u službu Grada Trogira za 2014.godinu……………….….94

Dodatne informacije