Broj 8/2014

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 8 (studeni, 2014. god)

SADRŽAJ

 

 

GRADTROGIR

GRADSKO VIJEĆE

1. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Trogira za razdoblje 01.01. – 30. 06. 2014.g………1

2.Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Trogira za 2014. g. ……….2

3. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom grada Trogira za razdoblje 2014. – 2020..........40

4. Izmjene Rješenja o osnivanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja…….40

5 . Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Trogira sa financijskim planom za 2015.g…….41

6. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Trogira za 2014.g………41

7. Zaključak o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa kulturnog dobra Gradska 16 suvlasničkog udjela od 1/6, dvosobnog stana na čest.zgr.463 k.o. Trogir, vlasnika Željka Klajna i suvlasničkog udjela od 1/6, dvosobnog stana na čest.zgr. 463 k.o. Trogir, vlasnika Zlatka Klajna ……42

8. Odluka o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi…….43

 

GRADTROGIR

SAVJET MLADIH GRADA TROGIRA

9. Program rada Savjeta mladih Grada Trogira sa financijskim planom za 2015. g…………44

 

GRAD TROGIR

GRADONAČELNIK

10.Zaključak o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta “Trogir“ Trogir……50

11.Specijalna punomoć punomoćniku Grada Trogira Filipu Anđelić za 78. Skupštinu „Vodovod i kanalizacija“ d.d. Split……50

12. Odluka o davanju Specijalne punomoći predstavniku Grada Trogira Liviani Zaneetti za Skupštinu Odbora Europskog gospodarskog interesnog udruženja „Poeples and Citiesof Europe (E.G.I.U.)“ Italija…….51

13. Zaključak o prethodnoj suglanosti na izmjenu cjenika Trogir holding d.o.o. -a u dijelu koji se odnosi na troškove blokiranja, uklanjanja i premještanja vozila i ostalih tereta te čuvanja istih………52

14. Zaključak o stavljanju izvan snage Zaključaka odavanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta "Trogir" Trogir……53

 

15. Zaključak o prethodnoj suglanosti na izmjene i dopune cjenika za parkiranje na javnim parkiralištima s naplatom na području Grada Trogira…….54

 

 

 

Dodatne informacije