Broj 14/2013

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 14 (prosinac, 2013. god.)

 

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

  1. Odluku o neprihvaćanju odluke o visini naknade za rad predsjednika, potpredsjednika i članova gradskog vijeća ………1

 

GRAD TROGIR

GRADONAČELNIK

  1. VI. izmjenu Plana nabave roba, radova i usluga za 2013. g. ……… 2
  2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave grada Trogira ……… 15
  3. Izmjena Plana prijma u službu Grada Trogira za 2013. g. ……… 28

 

Dodatne informacije