Broj 4/2013

 
SADRŽAJ
  

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluku o pokretanju postupka za promjenu Statuta Grada Trogira ..........1
 2. Statut Grada Trogira ..........1
 3. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Trogira ..........17
 4. Prve izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u Gradu Trogiru za razdoblje 2013. g. ..........30
 5. Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa u Gradu Trogiru ..........31
 6. Odluku o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima u Gradu Trogiru ..........33
 7. Izvješće o izvršenju Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Trogiru za 2012. g. ..........37
 8. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Trogiru za 2012. g. ..........37
 9. Odluka o osnivanju i prijenosu prava građenja u korist TROGIR-HOLDING d.o.o. ..........38
 10. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključak o povratu poslovnog prostora Muzeju grada Trogira ..........39
 11. Odluku o popisu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Trogira koji su predmet prodaje ..........39
 12. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju ulica i rudina u naselju Drvenik Veliki ..........40
 13. Odluku o davanju suglasnosti na prodaju nekretnine ..........40
 14. Zaključak o prijedlogu kandidata za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Splitu ..........41
 15. Ispravak Odluke o komunalnom doprinosu ..........41


GRAD TROGIR

GRADONAČELNIK

 1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave grada Trogira ..........42

Dodatne informacije