Broj 1/2013

 
SADRŽAJ
  

GRAD TROGIR

GRADONAČELNIK

 

  1. Zaključak o davanju suglasnosti na izmjenu Cjenika trgovačkog društva "Trogir Holding" d.o.o. u dijelu koji se odnosi na Tržnicu...........1 
  2. Odluku o razvrgnuću suvlasničke zajednice........3 
  3. Odluku o prodaji dva montažna objekta-kioska u vlasništvu grada Trogira.........4 
  4. IV. Izmjena plana nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu...........5 
 

Dodatne informacije