Broj 4/2012

 
SADRŽAJ
  

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

 

  1. Revizija Plana ukupnog razvoja Grada Trogira .......................... 1
  2. Odluka o izmjeni odluke o blokiranju, uklanjanju, premještanju nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i čuvanju istih na području Grada Trogira ...... 1
  3. Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Trogira .......................... 2
  4. Odluka o izmjeni Odluke uređenju prometa na području Grada Trogira ...... 8
  5. Odluka o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Brigi – Lokvice” (DPU 5) .......................... 8
  6. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnine ......... 9
  7. Zaključak o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u RH ZA norveškU državljankU Kristen Nilsen .......................... 10
  8. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Trogira .......................... 10
  9. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu .......... 11
  10. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Trogira za 2011.g. .......... 13
   a.) Zaključak o prihvaćanju Odluke o 3 preraspodjeli sredstava za rashoda poslovanja planiranih u Proračunu Grada Trogira za 2011.g. .......... 48
   b.)Zaključak o prihvaćanju Odluke o 4 preraspodjeli sredstava za rashode poslovanja planiranih u Proračunu Grada Trogira za 2011.g. ........... 48
  11. Odluka o gradskim porezima .......................... 49
  12. Prva izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u Gradu Trogiru za razdoblje 2012.g. .......................... 52
  13. Odluka o izmjenama i dopunama Projekcije Proračuna Grada Trogira za 2013.-2014. g. .......................... 54
  14. Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Trogira .......................... 83
  15. Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o auto- taksi prijevozu .......................... 83
  16. Odluka o I izmjenama i dopunama Proračuna Grada Trogira za 2012.g.……….84
   a.) Prva izmjena Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2012. .......................... 107
   b.) I izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012 godini u Gradu Trogiru .......................... 110
   c.) I izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školska Grada Trogir za 2012.g. .......................... 112
   d.) I.izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira 2012. ....... 114
   e.) I izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalim društvenim djelatnostima Grada Trogir za 2012. .......................... 116
   f.) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2012.g. ........ 118

GRAD TROGIR

GRADONAČELNIK

 

 1. Odluka o subvecioniranju povlaštenog prijevoza učenika i studenata ……119
 2. Rješenje o imenovanju povjerenstva za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Trogiru .......................... 120
 3. Naputak za zaustavljanje turističkih autobusa i drugih vozila u zoni posebnog prometnog režima .......................... 121
 4. Rješnje o izmjeni i dopuni Rješenja o visini zakupnine za korištenje javnih površine na području Grada Trogira .......................... 122
 5. Pravilnik o izmjeni Pravlinika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Trogira .... 124

 

Dodatne informacije