Broj 3/2012

 • Ispis
pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 3 (travanj, 2012. god)
 
SADRŽAJ
  

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

 

  1. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Trogira za razdoblje VII.-XII.mjesec 2011.g..............1
  2. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja proizvodne zone Plano 3(UPU 7)..............1
  3. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja novog groblja Trogir (lokacija Gospa od Demunta) (DPU 2).............17
  4. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja novog groblja Plano (DPU 3).................19
  5. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Luke nautičkog turizma “Arbanija”(UPU 19)...........20
  6. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja „I. faze obale od Madiracinog mula do Duhanke”………....22
  7. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja poslovne zone „Jazvine II“………31
  8. Odluka o komunalnoj naknadi……..32
  9. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Trogira………...37
  10. Odluka o razvrgnuću suvlasničke zajednice i zamjeni nekretnina ..............37
  11. Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.........38
  12. Zaključak o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa kulturnog dobra dijela čest.zgr.756,poduložak br. 118 zu 1146 K.O. Trogir................51
  13. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za 2011. godinu....52
  14. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. zakona o komunalnom gospodarstvu u Gradu Trogiru za 2011 godinu............52
  15. Odluka o uređenju prometa na području Grada Trogira………53

GRAD TROGIR

GRADONAČELNIK

 

 1. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Trogira……..…63
 2. Rješenje o imenovanju povjerenstva za provedbu javnog poziva za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Trogira................63
 3. Zaključak o odbijanju izdavanja suglasnosti na cijene parkiranja na javnim…..64