Broj 1/2012

  • Ispis
pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 1 (veljača, 2012. god)
 
SADRŽAJ
  

GRAD TROGIR

GRADONAČELNIK

 

  1. Odluka oimenovanju radne skupine za sređivanje matične baze podataka Grada Trogira.............1 
  2. Odluku o imenovanju radne skupine za financijsko upravljanje i kontrolu………...2 
  3. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Cjenik komunalnih usluga………..3 
  4. Odluku o imenovanju  radne skupine za popunjavanje upitnika o fiskalnoj odgovornosti, izradu plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti i izradu izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima prethodne godine………8 
  5. Odluka o određivanju zamjenika  u slučaju  duže odsutnosti ili  spriječenosti obavljanja dužnosti Gradonačelnika……..9
  6. Plan prijma u službu Grada Trogira za 2012. g. …….9