Broj 9/2011

pdf_button
 
SADRŽAJ

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

 

 1. Odluka za podnošenje županu prijedloga za pokretanje postupka izrade ciljanih Izmjena i dopuna prostornog plana Splitsko – dalmatinske županije……………. 1
 2. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Trogira za razdoblje 01. 01. - 30.06. 2011.g. ….. 1
 3. Odluka o prodaji nekretnine u vlasiništvu Grada Trogira………………………….  2
 4. Odluka o pokretanju postupka za proširenje postojećeg gradskog groblja……… 2
 5. Odluka o izmjeni Odluke o unutarnjem ustrojstvu gradske uprave Grada Trogira……3
 6. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju komisije za provođenje natječaja za dodjelu javne površine u zakup………… 3
 7. Odluka u svezi Izvještaja o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Trogira za 2010.g. ………  4
 8. Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Trogira za 2011. g……… 5
 9. 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2011. g.……28
 10. 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2011.g. ...… 30
 11. 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalim društvenim Grada Trogira za 2011. g. ......... 31
 12. 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2011.g…….  33
 13. Prve Izmjene Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2011.g. …………34
 14. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 14. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011.g. u Gradu Trogiru………. 39
 15. Prve Izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u Gradu Trogiru za razdoblje 2011.g……..41
 16. Odluka u svezi izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Trogira za razdoblje I-VI 2011.g….…  42
 17. Izvršenje Proračuna Grada Trogira za razdoblje I-VI 2011.g………………..…..  42

Dodatne informacije