Broj 11/2010

  • Ispis
pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 11 (listopad, 2010. god)

SADRŽAJ

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE

 

  1. R j e š e nj e  o imenovanju gradskog izbornog povjerenstva za mjesne odbore Grada Trogira........  1
  2. R j e š e n j e  o imenovanju povjerenstva za odabir najpovoljnijeg ponuditelja izgradnje građevine sa podzemnom garažom u Trogiru.......1
  3. Odluku o donošenju urbanističkog plana uređenja naselja Plano (UPU 18)....... 2
  4. O d l u k u  o izmjenama i dopunama odluke o komunalnoj naknadi........ 21
  5. O d l u k e  o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Trogira......... 22
  6. I s p r a v k a Rješenja o određivanju imena ulica u naselju Plano........ 23
  7. I s p r a v k a Rješenja o određivanju imena ulica u naselju Divulje......... 24
  8. Odluku o prihvačanju polugodošnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Trogira za razdoblje i – vi 2010..... 25