Broj 8/2010

 
 

 

SADRŽAJ

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE

 

  1. Odluka o usvajanju revidiranog investicijskog programa Projekta EKO Kaštelanski zaljev 2010. (RIP 2010) ………………………………………..1
  2. I. Izmjene Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2010.g ……………………1
  3. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. ZKG u 2010.g. u Gradu Trogiru ……………6
  4. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2010.g ………………………………………..9
  5. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u  kulturi Grada Trogira za 2010.g ………………11
  6. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2010.g ………………………………………12
  7. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Trogira za 2010.g i financiranje udruga civilnog društva za 2010.g ………...13
  8. Odluka o davanju suglasnosti na reprogram dinamike plaćanja obveza po Ugovoru o ustupanju potraživanja (cesiji) sa Kreditnom bankom Zagreb d.d …...…..…15
  9. Odluka o Izmjeni Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Trogira……………15
  10. Odluka o davalju suglasnosti za raspisivanju javnog natječaja radi prikupljanja ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuditelja izgradnje građevine sa podzemnom garažom u Trogiru……………………………16
  11. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Trogira ……………………...16
  12. Odluka o visini cijene za otkup zemljišta (HEP – ODS d.o.o. „Elektrodalmacija“ Split)………17
  13. Zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o deponiranju komunalnog otpada na deponij „Vučje brdo“………17
  14. Rješenje o određivanju imena ulica u naselju Plano……………18
  15. Rješenje o određivanju imena ulica u naselju Divulje…..………19
  16. Odluka o pribavljanju ploča sa imenima naselja, ulica, trgova, pločica s brojevima zgrada i načinu podmirivanja troškova pribavljanja i postavljanja na objekte………………….20
  17. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu ...21
  18. Odluka o izmjeni Odluke o drugim komunalnim djelatnostima od značaja za Grad Trogir ……........22
  19. Odluka o podnošenju prijedloga Lučkoj upravi Splitsko – dalmatinske županije za obavljanje lučkih djelatnosti, priveza i odveza brodova ……………22
  20. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje poslova premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila…………22
  21. Zaključak o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u RH za norvešku državljanku Kari Dagmar Viken…………23
  22. Zaključak o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u RH za norveškog državljanina Tore Vidar Steinsnes ...24
  23. Zaključak o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u RH za norveškog državljanina Anite Grinde………………24
GRAD TROGIR
 
GRADONAČELNIK
 1. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu nabave usluge – izrade glavnog i izvedbenog projekta sanacije odlagališta otpada Vučje brdo – Plano kod Trogira, te projektantskog nadzora pri izvođenjuevidencijski broj : 14/10 VV.....................26
 2. Pravilnik o uvjetima i naknadama za prometovanje motornim i elektromotornim vozilima unutar pješačkih zona .........27
 3. Javni natječaj radi prikupljanja ponuda za najpovoljnijeg ponuditelja (investitora) izgradnje građevine s podzemnomgaražom u Trogiru na predjelu „Soline“…………..30

Dodatne informacije