Broj 6/2010

 

SADRŽAJ

GRAD TROGIR
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA TROGIRA
  1. Izmjene i dopuneStatuta Turističke zajednice Grada Trogira……………………1
GRAD TROGIR
 
GRADONAČELNIK
  1. Zaključak ispravke Plan nabave roba Grada Trogira za 2010. g………………...16
  2. Odluka o radnom vremenu komunalnih redara Grada Trogira ……………….....19
  3. Dopuna Pravilnik o radu gradske uprave Grada Trogira………………………....20
  4. Ispravka Plana prijama u službu za 2010. g. ……………………………………...20
  5. Zaključak o visini naknade za obavljanje poslova prisilnog uklanjanja protupravno postavljenih predmeta ( pokretnih naprava ) sa javno prometne površine…………………………….......21
  6. Odluka o dodjeli na upravljanje i korištenje tržnice i ribarnice „Trogir Holding d.o.o.“…………….22
GRAD TROGIR
 
PROČELNIK U.O. ZA GOSPODARENJE PROSTOROM I KOMUNLANO GOSPODARSTVO
 1. Ispravka odluke o komunalnom doprinosu……………………………………………23

Dodatne informacije