Broj 15/2008

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 15 (prosinac, 2008. god)

SADRŽAJ

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
  1. Analiza stanja i smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Trogira u 2009.g. .....247
  2. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Trogira Trogira za 2009.godinu .....250
  3. Zaključak o prihvaćanju Planova razvojnih programa investicija i kapitalnih pomoći ......250
  4. Zaključak o prihvaćanju Plana radnih mjesta i izračun sredstava za plaće zaposlenika iz Proračuna Grada Trogira za razdoblje 2009.-2011.g. .....250
  5. Odluka o usvajanju Projekcije proračuna Grada Trogira za razdoblje 2009. – 2011. godine ......251
  6. Odluka o 3. Izmjeni Proračuna Grada Trogira za 2008.g. ......251
  7. III Izmjene Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2008.g. .....253
  8. III Izmjene Programa održavanja komunalne infrastructure za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2008.g. u Gradu Trogiru ......256
  9. Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna Programa rada Vlastitog pogona Grada Trogira za 2008.g. ......257
  10. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Trogira za 2008.g. i financiranje udruga civilnog društva u 2008.g. ......258
  11. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2008.godinu ........258
  12. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2008.godinu ......259
  13. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2008. godinu .....260
  14. 3. Rebalans Proračuna za 2008.g. – opći dio .......261
  15. 3. Rebalans Proračuna Grada Trogira za 2008-g- posebni dio ........265
  16. Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje i davanje jamstva za ispunjenje obveza trgovačkom društvu SPORTSKI CENTAR DIVULJE - TROGIR d.o.o. ........280
  17. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Gradske knjižnice Trogir .......280
  18. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Gradske knjižnice Trogir .......280
GRAD TROGIR
GRADSKO POGLAVARSTVO
 1. Izmjene i dopune Programa rada Vlastitog pogona Grada Trogira za 2008.g . .......283
 2. Pravilnik o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo .......284
 3. Zaključak Gradskog poglavarstva Grada Trogira o provođenju prethodne rasprave o Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja Poslovne Zone Pos 3 (UPU-10) za područje južno od caste D8 .......286

Dodatne informacije