Broj 14/2008

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 14 (prosinac, 2008. god)

SADRŽAJ

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
  1. Proračun Grada Trogira za 2009.g. .....206
  2. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Trogira za 2009.g. .....207
  3. Plan Proračuna za 2009.g., opći dio .....212
  4. Plan Proračuna za 2009.g., posebni dio .....215
  5. Program gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2009.g. ......226
  6. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2009.g. godini u Gradu Trogiru ......229
  7. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Trogira za 2009g. i financiranje udruga civilnog društva u 2009.g. .......233
  8. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2009.g. ......235
  9. Program javnih potreba u športu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2009.godinu ......235
  10. Program javnih potreba u kulturi grada Trogira za 2009.godinu ......237
  11. Zaključak o usvajanju Programa rada Vlastitog pogona Grada Trogira za 2009.g. ......238
  12. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja "Brigi-Lokvice" (DPU 5) ......238
  13. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja proizvodne zone "Plano 3" Pr-2 (UPU-7) .......240
GRAD TROGIR
GRADSKO POGLAVARSTVO
 1. Program rada Vlastitog pogona Grada Trogira za 2009.g. .......241

Dodatne informacije