Broj 6/2008

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 6 (lipanj, 2008. god)SADRŽAJ

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
  1. Odluka o izmjeni idopuni Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata.....72
  2. Odluka o zahtjevu za povjeravanje poslova izdavanja akata vezanih Za gradnju Gradu Trgiru.....73
  3. Odluka o raspodjeli rezultata za 2007.g.......74
  4. Godišnji obračun Proračuna grada Trogira za 2007.g...... 74
  5. Odluka o izmjeni Proračuna grada Trogira za 2008.g. .....75
  6. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi grada Trogira za 2008.g. i financiranje udruga civilnog društva u 2008.g. .....77
  7. Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna Programa rada Vlastitog Pogona grada Trogira za 2008.g. .....78
  8. Zaključak o usvajanju izmjena financijskog Plana kapitalnih pomoći (Izgradnja nogometnog stadiona i športskih objekata na lokaciji Divulje) .....78
  9. Izmjene Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne Infrastrukture u gradu Trogiru za razdoblje 2008.g. .....78
  10. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastructure za djelatnosti Iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2008.g. U gradu Trogiru .....80
  11. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Trogira ......81
  12. Zaključak o BRODOTROGIR d.d. .....81
  13. Odluka o suradnji između gradova Vaterstettena (Savezna Republika Njemačka) i Trogira .....82
  14. Zaključak o prihvaćanju prijedloga za povećanje namjenske cijene vode ......82
  15. Opći dio 1. Rebalansa Proračuna za 2008.g. .....83
  16. Posebni dio 1. Rebalansa Proračuna za 2008.g. .....87
GRAD TROGIR
GRADSKO POGLAVARSTVO
 1. Izmjene i dopune Programa rada Vlastitog pogona za 2008.g. .....103

Dodatne informacije