Broj 6/2006

  • Ispis

pdf_button Službeni glasnik broj 6 (srpanj, 2006. god)
   
 
SADRŽAJ
 

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

    1. Odluka o usvajanju Predinvesticijskog programa proširenja EKO projekta Kaštelanskog zaljeva.......151
    2. Odluka o usvajanju izvješća o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Trogira za 2005.g. ......151

GRAD TROGIR

GRADSKO POGLAVARSTVO

  1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o socijalnoj skrbi.....152
  2. Odluka o izmjeni Odluke o utemeljenju periodičnog novinskog izdanja "TROGIRSKI LIST".......153
  3. Pravilnik o vrijednosti koeficijenata složenosti poslova u Gradskoj upravi grada Trogira........154