Broj 15/2005

 
SADRŽAJ
 
 

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

  1. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Muzeja grada Trogira......207
  2. Odluka odavanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Muzeja grada Trogira......210
  3. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja grada Trogira......211
  4. Program javnih potreba u športu i tehničkoj kulturi grada Trogira za 2006.g......211
  5. Program javnih potreba u kulturi grada Trogira, i financiranje Udruga građana za 2006. godinu......212
  6. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi grada Trogira za 2006.godinu......214
  7. Program gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Trogiru za razdoblje 2006.godine.......215
  8. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o Komunalnom gospodarstvu u 2006. godini u gradu Trogiru.....219
  9. Zaključak o usvajanju Programa rada Vlastitog pogona grada Trogira......223
  10. Zaključak o prihvaćanju Plana radnih mjesta i izračun sredstava za plaće zaposlenika iz Proračuna grada Trogira za razdoblje 2006- . 2008, g.....223
  11. Proračun grada Trogira za 2006.godinu.....224
  12. Odluka o usvajanju projekcije Proračuna za razdoblje 2006. - 2008.godina.....239
  13. Zaključak o prihvaćanju Planova razvojnih Programa investicija i kapitalnih pomoći......239
  14. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Generalnog Urbanističkog plana grada Trogira......240

 

GRAD TROGIR

GRADSKO POGLAVARSTVO

 1. Program rada Vlastitog pogona grada Trogira za 2006.g......250
 2. Zaključak o imenovanju Ivana Tirona u Upravno vijeće Agencije EKO Kaštelanski zaljev .......253
 3. Zaključak o imenovanju Branka Žarkovića za člana Nadzornog odbora trgovačkog društva "VODOVOD I KANALIZACIJA"......254

Dodatne informacije