Broj 14/2005

 
SADRŽAJ
 
 

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

  1. Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade.......200
  2. Odluka o izmjeni Odluke o komunainom doprinosu ......200
  3. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi......202
  4. Odluka o plaćama službenika i namještenika gradske uprave.......202
  5. Odluka o plaćama dužnosnika.......204
  6. Odluka o prihvaćanju prijedloga o pokretanju postupka za promjenu Statuta grada Trogira........205

Dodatne informacije